• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: news category

Make Peace – Do not tolerate violence.

Video clip under the title: “Make Peace – Do not tolerate violence” in which public, political persons and representatives of non governmental sector participated and talked about their advocacy efforts in combating gender based violence and participation of women in establishing peace, stability and security will be promoted through the whole campaign “16 Days of activism” against gender based violence. Video clip has been created with the support of: Global Initiative Women, Peace and Security of the U.S Department of State.

Protokol

Žene i muškarci preživjeli silovanja i seksualnog nasilja pate od niza psiholoških posljedica kao što su osjećaj krivice, ljutnja, anksioznost, depresija, PTSP, spolna disfunkcija, problemi sa spavanjem i pokušaji samoubistva.

      Protokl radiojingle 45sec

protokol

Strateški plan fondacije Udružene žene Banja Luka 2015 – 2017

Fondacija Udružene žene Banja Luka (UŽBL) osnovana je u avgustu 1996.g. u Banja Luci, Bosna i Hercegovina, sa osnovnim ciljem rada na zaštiti i promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u privatnoj i javnoj sferi života. Želeći da unaprijedimo kapacitete za održivost i efikasnije delovanje, UŽBL je provela organizacijsku i programsku evaluaciju uz pomoć nezavisnog konsultanta i konsultantice iz regiona, krajem 2010. godine.

Utvrđeno je da je najveće dostignuće UŽBL održiva promena uslova i statusa žena žrtava nasilja i doprinos povećanju kapaciteta političarki i novinarki za rodno senzitivno angažovanje. Međutim, preambiciozno definisani ciljevi, nedostatak procesnih indikatora na osnovu kojih bi se pratio uspeh i dostignuća organizacije i manjak resursa, doveli su članice tima UŽBL na ivicu sagorijevanja. Stoga je jedna od preporuka evaluacije da se organizuje strateško planiranje, kroz koje će se redefinisati postojeći ciljevi i definisati kratkoročni ciljevi, ali i indikatori na osnovu kojih će UŽBL moći da procenjuju uspeh i stepen ostvarenosti svojih ciljeva. Sledeći ovu preporuku UŽBL su angažovale nezavisnu konsultanticu za vođenje procesa strateškog planiranja, u periodu jun-jul 2014. godine, kada su stvoreni finansijski i programski uslovi za realizaciju ovog procesa.

Proces strateškog planiranja sastojao se od analize dosadašnjeg rada UŽBL; analize političke i socio-ekonomske situacije i statusa žena u Bosni i Hercegovini sa fokusom na nasilje prema ženama i učešće žena u javnom i političkom životu; jedne četvorodnevne i dve dvodnevne radionice sa članicama UŽBL; anketiranja korisnica, predstavnica/ka partnerskih institucija i organizacija. Radionice su održane 2014. godine u periodu od 16-20. juna u Neumu, 16-18.jula u Jajcu i 29-30.jula u Banja Luci.

Kroz strateško planiranje razmatrana je zajednička vizija, redefinisana misija i definisane vrednosti, osmišljeni su ciljevi i očekivani rezultati u naredne tri godine, aktivnosti kroz koje će se oni realizovati i indikatori i izvori verifikacije po kojima će se pratiti njihova realizacija.

Zacrtan je i pravac razvoja kapaciteta Fondacije, kako bi planirano moglo da se efikasno realizuje i odgovori na potrebe žena u Banja Luci i Bosni i Hercegovini na najbolji mogući način.

Proces strateškog planiranja je realizovan uz finansijsku podršku fondacije Kvinna till Kvinna. Zahvaljujemo se na pružanoj prilici da osnažimo naše kapacitete i unapredimo delovanje kroz strateški pristup.

Strateški plan Fondacije Udružene žene Banja Luka 2015 – 2017

Strategic Plan of the Foundation United Women Banja Luka 2015 – 2017

Održana sjednica Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici

Održana sjednica Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici

25. mart 2015

Na sjednici Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici Republike Srpske, Nada Golubović predsjednica Upravnog odbora Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka je uručila Jasmini Davidović, novoj ministarki porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske Osnovnu studiju usklađenosti zakonodavstva BiH sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Indikatore za praćenje primjene odredbi ove Konvencije.

Na sjednici je razmatran Izvještaj o radu Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici Republike Srpske za 2014. godinu koji je usvojila Vlada Republike Srpske na sedmoj sjednici, održanoj 12. februara 2015. godine.

Jedna od tačaka dnevnog reda se odnosila na upoznavanje sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS, gdje su članice i članovi Savjeta razmatrali Nacrt i dali svoje mišljenje.
Ivanka Marković, predsjednica Savjeta i profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci je istakla veoma važnu ulogu Savjeta u postupku predlaganja i donošenja zakonskih propisa u vezi sa nasiljem u porodici kao i učestvovanje u aktivnostima i radu na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici.

Savjet je usvojio Plan rada Savjeta za 2015. godinu, sa fokusom na razmatranje i davanje mišljenja na zakonske propise u oblasti nasilja u porodici, organizovanje okruglih stolova u cilju osnaživanja subjekata zaštite u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS i unapređivanje saradnje istih.

Na prijedlog Nade Golubović, Savjet će se sastati sa predstavnicama nevladinih organizacija koje pružaju pomoć i podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u sigurnim kućama u Republici Srpskoj, kako bi imale mogućnost da izlože probleme koji su na terenu a tiču se tretmana žena žrtava porodičnog nasilja.

 

Radna posjeta komisiji za ravnopravnost polova u Prijedoru

Predstavnice Helsinškog parlamenta građana i Udruženih žena Banja Luka sastale su se juče u Prijedoru sa članicama Komisije za ravnopravnost polova grada Prijedora i predstavnicima Centra za socijalni rad, a povod sastanka bio je rad Komisije i saradnja sa ostalih subjektima za uspostavljanje ravnopravnosti i zaštite ženskih ljudskih prava.
U okviru sastanka raspravljalo se o planovima rada Komisije i obavezama koje BiH mora ispuniti kao potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a bilo je riječi i o neophodnosti ispunjavanja zakonskih obaveza izdvajanja sredstava za sufinansiranje sigurnih kuća gdje grad Prijedor još uvijek nema planirana sredstva. Na sastanku su poručili da će se i dalje nastaviti dobra saradnja sa predstavnicima nevladinog sektora u polju ravnopravnosti polova, kako bi se održala praksa zajedničkog zagovaranja za veće učešće žena u političkom i javnom životu i promovisao rad Komisije.

NAPREDNA RADIONICA RAZVOJA VJEŠTINA ZA MLADE POLITIČARKE I ŽENE ZAINTERESOVANE ZA POLITIČKO ANGAŽOVANJE

Fondacija Udružene žene Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka u periodu od 21. do 23. marta 2014. godine u Banjaluci organizuju,,Naprednu radionicu razvoja vještina za mlade političarke i žene zainteresovane za političko angažovanje”. Radionica će okupiti oko dvadeset najboljih polaznica osnovnih radionica razvoja vještina i liderstva, održanih krajem prošle godine, iz gradova/opština Gradiška, Kozarska Dubica, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Laktaši, Novi Grad i Prijedor.

Cilj napredne radionice je da učesnice usvoje znanja iz oblasti javnog zagovaranja za rodnu jednakost i odgovorne politike i unapređenje ženskih ljudskih prava kroz angažman u političkim partijama, saradnju sa medijima, organizacijama civilnog društva i sl.
Radionica je finansijski podržana od strane Kvinna till Kvinna fondacije iz Švedske i dio je projekta Žena i pravo danas kojeg u partnerstvu implementiraju Fondacija Udružene žene i Helsinški parlament građana Banjaluka.

za web