• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Novosti

Doprinos izvještaju o napretku BiH u 2014. godini

Na osnovu poziva Delegacije Evropske komisije u BiH za doprinos nevladinih organizacija i civilnog društva u izradi Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Fondacija „Udružene žene“ je pripremila i poslala pismeni podnesak koji se fokusira na stanje ženskih ljudskih prava u odnosu na ispunjenje političkih kriterija, ekonomskih i socijalnih prava, te informacijskih tehnologija i medija. U prilogu podnesak na engleskom jeziku.

 

contribution to the eu progress report on bih 2014 uwbl

KONFERENCIJA “PRIORITETI I AKCIJE ZA UNAPREĐENJE UČEŠĆA ŽENA U POLITIČKOM ODLUČIVANJU U BIH”

U periodu od 21. do 23. marta 2014. godine na Jahorini, Fondacija Udružene žene Banja Luka organizuje trodnevnu konferenciju pod nazivom„Prioriteti i akcije za unapređenje učešća žena u političkom odlučivanju u Bosni i Hercegovini.“

Cilj Konferencije je da predstavi i obezbjedi prostor za diskusiju o preporukama CEDAW Komiteta na četvrti i peti kombinovani izvještaj o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) u Bosni i Hercegovini iz jula 2013. godine, sa fokusom na unapređenje učešća žena u javnom i političkom žvotu. Učesnice i učesnici Konferencije, predstavnice i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, vladinih institucija u BiH i aktivistkinje nevladinih organizacija će razgovarati o mogućim strategijama i konkretnim aktivnostima usmjerenim na unapređenje prilika za žene da se kandiduju na izborima, imaju jednak pristup medijima i promociji tokom predizbornih kampanja, imaju pristup obukama izgradnje kapaciteta za unapređenje učešća u političkom odlučivanju, unapređenja učešća u političkom odlučivanju posebno marginalizovanih grupa žena, kao što su Romkinje i žene u ruralnim zajednicama, i jačanje pozicija žena u unutrašnjim strukturama političkih stranaka.

Fondacija Udružene žene Banja Luka ovu Konferenciju organizuje uz podršku Roza Luksemburg Stiftung za Jugoistočnu Evropu.

ODRŽAN SASTANAK INICIJATIVE “GRAĐANKE ZA USTAVNE PROMJENE”

Prvi u nizu sastanaka Inicijative ,,Građanke za ustavne promjene” u ovoj godini održan je u periodu od 3. do 5. februara u Fojnici, na kom su učešće uzele predstavnice deset organizacija, članica Inicijative.

Na sastanku je bilo riječi o strategiji dalje akcije zagovaranja ,,Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive”, gdje je dogovoreno da će fokus Inicijative u izbornoj godini biti na jedinstvenoj zdravstvenoj, socijalnoj i porodičnoj zaštiti, ostvarivanju većeg stepena ljudskih prava i sloboda, te uvođenju  principa neposredne demokratije koji će omogućiti svim građanima i građankima da aktivno učestvuju u procesu reforme Ustava BiH.

Inicijativa  ,,Građanke za ustavne promjene” je neformalna grupa, koju čine ženske nevladine organizacije, ženske grupe, pojedinci i pojedinke koji/e zastupaju principe kojima se garantuje veća zaštita ljudskih prava i sloboda. Okuplja osamnaest organizacija civilnog društva, aktiviste i aktivistkinje  koji/e svakodnevno rade na razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava, te dokumentom za kojeg se zalažu, pod nazivom ,,Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive”, žele postići ravnopravnije i pravednije učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH.

fojnica

NAJAVA – RADIONICA “MOGUĆNOSTI UMREŽAVANJA I SARADNJE KLUBA PARLAMENTARKI U PARLAMENTU FEDERACIJE BIH I ŽENSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BIH”

U periodu od 12. do 13. februara 2014. godine, u Hotelu “EKO-FIS” Vlašić, Fondacija “Udružene žene” Banja Luka organizuje radionicu pod nazivom“Mogućnosti umrežavanja i saradnje Kluba parlamentarki Parlamenta Federacije BiH i ženskih nevladinih organizacija u BiH.”

Cilj radionice je kreiranje mogućnosti saradnje i zajedničkog djelovanja aktivistkinja ženskih nevladinih organizacija iz BiH i članica Kluba parlamentarki na pitanjima rodne ravnopravnosti, sa fokusom na unapređenje položaja žena u javnom i privatnom životu u Bosni i Hercegovini.
Radionica se organizuje kao dio aktivnosti projekta “Žena i pravo danas” koji podržava Fondacija Kvinna till Kvinna Švedska.