• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Novosti

POZIV ZA SLANJE INFORMACIJA – ZAJEDNIČKI KALENDAR ZA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA U BIH 2017

Fondacija Udružene žene Banja Luka će i ove godine koordinirati aktivnosti pripreme zajedničkog Kalendara aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja u Bosni i Hercegovini.

Ovim putem pozivamo aktiviste i aktivistkinje da dostave informacije o aktivnostima svojeorganizacije u okviru Kampanje 16 Dana aktivizma, slijedeći ova pitanja:

Datum: (uključujući i vrijeme i mjesto održavanja aktivnosti, odnosno vrijeme emitovanja ukoliko je poznato i riječ je o emisijama na radiju/TV):

Opis aktivnosti:  Pri pripremi informacija o aktivnostima za Kalendar, one treba da budu sažete i kratke (2-3 rečenice). U potpunosti razumijemo da želite podijeliti što više informacija o vašim planiranim aktivnostima. Predlažemo da opis svake planirane aktivnosti bude sažet, max. 2-3 kratke rečenice, te da iskoristite mogućnost i dodate linkove na vaše web stranice, Fejsbuk, Tviter, Instagram, Youtube ili druge profile na društvenim mrežama, na kojima zainteresovane osobe/organizacije/institucije/mediji i dr. mogu saznati više informacija o vašem radu i planiranim akcijama.

U slučaju da vaša organizacija organizuje više aktivnosti na različite datume/vrijeme, molimo da navedete tačne datume i opise aktivnosti za svaku aktivnost posebno. Takođe, ukoliko niste sigurne/i kada ce se aktivnost desiti ili je provodite tokom cijelog perioda Kampanje, to i navedite.  Ukoliko postoji osoba u okviru vaše organizacije koja je zadužena za kontakte vezane za Kampanju 16 Dana, navedite njeno/njegovo ime i prezime, i kontakt informacije.

Treba da pošaljete i svoje ažurirane kontakt informacije:

Organizacija:

Grad:

Kontakt informacije:

Web stranica (ukoliko postoji):

Priprema BiH Kalendara za 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja je veoma važna i za naše lokalne napore usmjerene ka borbi protiv nasilja protiv žena u BiH, naročito u cilju podjele informacija, blagovremenog informisanja medija o datumima i ključnim aktivnostima Kampanje na lokalnom nivou, kako bi isti sto bolje pokrili aktivnosti Kampanje.

Kalendar je takođe bitan u smislu našeg zalaganja prema vladinim institucijama na svim nivoima u BiH, u cilju njihovog upoznavanja sa aktivnostima i ostvarivanje podrške u borbi protiv svih oblika nasilja protiv žena u BiH.

Pitanja i odgovore pošaljite u Word dokumentu na e-mail adrese aleksandra.petric@gmail.com ili office@unitedwomenbl.org.Nakon prijema vaših informacija, dobićete kratku poruku potvrde da su vaše informacije primljene i da ce biti uvrštene u zajednički kalendar.Informacije dostavite u najkraćem periodu, a najkasnije do ponedeljka, 20. novembra 2017. godine, kako bismo na vrijeme pripremile Kalendar i njegov prevod prije početka Kampanje.

Informacije o aktivnostima koje budu pristigle tokom trajanja Kampanje će biti unesene u ažurirani Kalendar koji ćemo dostaviti svima nakon završetka Kampanje.

Udružene žene Banja Luka će finalnu verziju zajedničkog kalendara  poslati svim organizacijama koje su poslale informacije i proslijediti na Žensku mrežu BiH, promovisati putem društvenih mreža i proslijediti

javnim servisima i drugim medijima u BiH. Pozivamo vas da i vi proslijedite finalni Kalendar, kako bismo zajedno širile vijesti o našim aktivnostima u okviru Kampanje.

Finalnu verziju Kalendara ćemo kao i do sada prevesti na engleski jezik i uvrstiti u globalni on-line kalendar na stranici globalne kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja koju administrira Centar za globalno liderstvo žena, kako bi informacije o aktivnostima tokom kampanje u BiH bile dostupne aktivistkinjama i aktivistima širom svijeta.

GLOBALNA TEMA KAMPANJE I RESURSNI PAKET ZA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Koristimo priliku da vas informišemo da je globalna tema Kampanje 16 Dana aktivizma u 2017. godini ostala ista kao i protekle dvije godine:

“Od Mira u Kući do Mira u Svijetu: Učinite Obrazovanje Sigurnim Za Sve!”

U koordinaciji sa Centrom za globalno liderstvo žena (CGWL), organizacijom koja koordinira kampanju 16 Dana aktivizma na globalnom nivou,  kao doprinos Kampanji 16 Dana aktivizma u Bosni i Hercegovini, Fondacija Udružene žene Banja Luka  priprema prevod materijala u okviru Resursnog paketa za Kampanju, koji je  objavio CGWL. Čim bude dostupan, Fondacija Udružene žene Banja Luka će ga putem mailing liste Ženske mreže BiH i društvenih medija podijeliti sa svim zainteresovanim organizacijama/medijima/institucijama/aktivistima/aktivistkinjama.

 

 

 

JAVNA TRIBINA

U prostorijama MZ Kočićev vijenac  19. septembra smo održali javnu tribinu pod nazivom „Diskriminacija žena u oblasti rada  zapošljavanja“.  Na tribini je zaključeno:

Da postoji potreba za jačim angažmanom zajednice i medija u vršenju pritiska da se postojeća diskriminacija po osnovu pola/roda u oblasti zapošljavanja prepozna.

Da  su žene sa invaliditetom kategorija koja je često izložena diskriminisanaciji  u oblasti rada i zapošljavanja zato što su najsiromašnija socijalna kategorija, nema servisa podrške, nema prevoza i nema obrazovanja. Žene sa invaliditetom  gotovo nikada nisu na rukovodećim funkcijama, često su manje plaćene, a svaka zaposlena žena sa invalditetom je donijela ogromne promjene u svijesti drugih.

IMG_4113a

IMG_4111a

IMG_4107a

Preduzimanje zajedničkih inicijativa za unapređenje položaja žena

U srijedu, 06. septembra 2017. godine smo odžale sastanak sa predstavnicama Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministrstva pravde na kom smo razgovarile o značaju podrške od strane subjekata zaštite ženama i djeci koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje za vrijeme sudskih postupaka, te o preduzimanju zajedničkih inicijativa kako bi se njihov položaj unaprijedio. Na sastanku smo učesnicama predstavile i glavne preporuke iz Analitičkog izvještaja: Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

ktk akcioni plan 1 ktk akcioni plan 2

Sastanak sa ombudsmenom za ljudska prava BIH

U četvrtak, 31. avgusta 2017. godine su predstavnice Fondacije Udružene žene Banja Luka održale sastanak sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH, kancelarija u Banja Luci, na kojem smo razgovarali o preprekama u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije BiH, postojećim preporukama Institucije ombudsmena na polju zaštite od diskriminacije i saradnji na projektu “Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije”, koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

ombudsmen 1ombudsmen 2

Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti.

Fondacija Udružene žene provodi projekat „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti“ sa ciljem unapređenje zaštite žena žrtava polne/rodne diskriminacije kroz efikasniju primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Kroz ovaj program pružamo informacije o mehanizmima zaštite i senzibilisanu pravnu pomoć za žene koje su izložene polnoj/rodnoj diskriminaciji. Projekat se provodi u okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

 

Sastanak sa predsjednikom CEST-a Republike Srpske

Predstavnice Fondacije Udružene žene Banja Luka, Nada Golubović, Alkesndra Petrić i Gorica Ivić su 10. jula 2017. godina održale sastanak sa gospodinom Tomislavom Čavićem, direktorom Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske. Razgovarali smo o budućoj saradnji između Centra i Fondacije Udružene žene u cilju organizovanja edukacija sudija i tužilaca koje će se fokusirati na sudsku praksu i unapređenje sudske prakse u oblasti rodno zasnovanog nasilja.