Novosti

Edukacija sudija i tužilaca iz Osnovnih i Okružnih sudova u Republici Srpskoj

Sudije i tužioci osnovnih i okružnih sudova iz regija Istočno Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina i Doboj su krajem maja u Neumu učestvovali na trodnevnoj edukaciji o odgovoru pravosuđa na rodno zasnovano nasilje i zaštitu žena koje su preživjele nasilje u Bosni i Hercegovini.

Cilj edukacije je podizanje svijesti sudija i tužilaca o rodnim stereotipima koji mogu uticati na sudske odluke, i rodnim predrasudama u pravosudnom sistemu sa ciljem omogućavanja rodne ravnopravnosti stranaka u postupcima i zaposlenika/ca pravosudnih institucija. Edukacija je takođe imala za cilj ohrabrivanje sudija i tužilaca da uzmu aktivnu ulogu u zaštiti prava žena i djece koji su preživjeli seksualno i rodno zasnovano nasilje i koji se pojavljuju u sudskim postupcima kao oštećena strana – svjedokinje/svjedoci.

Fondacija Udružene žene Banja Luka je organizovala edukaciju u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, u okviru projekta „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, koji finansijski podržava Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske. Edukacija je nastavak građanskog praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u 22 suda širom Bosne i Hercegovine, koji je Fondacija Udružene žene Banja Luka provela tokom 2016. godine, u partnerstvu sa Centrom ženskih prava Zenica, i doprinosom Udruženja građana Budućnost Modriča, Udruženjem žena Most Višegrad i Žena BiH Mostar, te kontinuiranim javnim zalaganjem za unaprijeđenje položaja žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje.

Aktivnosti će se nastaviti kroz novi ciklus monitoringa koji je planiran u 2019. godini, kao i uspostavljanje grupe za javno zalaganje i direktni rad sa subjektima zaštite od nasilja, u pravcu unaprijeđenja podrške i pristupa pravdi za žene koje su preživjele nasilje.

Edukacija finansijski podržana od Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske i OAK Fondacije.