Novosti Video

Jačanje multisektorske saradnje u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja

Nakon predstavljanja rezultata i preporuka analize praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u BiH nadležnim ministarstvima i donosiocima odluka na nacionalnom i državnom nivou, 22. decembra 2017. Smiley faceu Hotelu Bosna  u Banja Luci  predstavnivnicima/cama lokalnih subjekata zaštite smo predstavili ključne nalaze Analitičkog izvještaja i aktivnosti koje je Fondacija Udružene žene u partnerstvu sa Centrom za ženska prava iz Zenice realizovala u cilju unapređenja multisektorske saradnje u slučajevima krivičnih i prekršajnih postupaka rodno zasnovanog nasilja u kojima se  žene i djeca pojavljuju kao oštećeni/e, svjedoci/kinje.

Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene je predstavila rezultate i preporuke koji su nastali na osnovu  praćenja rada 12 Osnovnih i Okružnih  sudova u Republici Srpskoj, posebno se fokusirajući na preporuke za centre za socijalni rad/organe socijalnog staranja. Istakla je potrebu da zaposleni profesionalci/ke prepoznaju društvenu opasnost svih oblika rodno zasnovanog nasilja prema ženama i djeci, te da osiguraju konzistentnu i koordinairanu podršku i pomoć oštećenima.

Smiley face
Nives Ćetojević, sudkinja Osnovnog suda u Banja Luci je podjelila iskustva u radu Suda u slučajevima nasilja prema ženama i djeci te posebno istakla važnost podnošenja zahtjeva za izricanje hitnih mjera zaštite u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i informisanja oštećenih o mogućnostima da same predlože izricaje hitnih mjera zaštite. Ukazala je na iskustva iz prakse u kojoj se kao počinioci različitih krivičnih djela pojavljuju maloljetna i punoljetna lica iz porodica u kojima su duboko narušeni porodični odnosi i u  kojima su prisutni različiti oblici nasilja, što dodatno ukazuje da je nasilje u porodici i nasilje prema ženama društveni problem koji zahtjeva odgovor svih nadležni institucija i oganizacije.

Brankica Krivokuća Bešić, socijalna radnica Centra za socijalni rad Banja Luka je predstavila iskustva postupanja Centra, ističići da je važno unaprijediti saradnju sudova i centara u smislu razmjene informacija o konkretnim predmetima rodno zasnovanog nasilja, te naglasila da bi dostavljanje presuda od strane sudova,doprinijelo kontinuiranoj i efikasnoj podršci oštećenim/svjedokinjama u sudskim postupcima.

Smiley face
Gorica Ivić, projekt koordinatorica Fondacije Udružene žene je predstavila aktivnosti koje su realizovane u saradnji sa Savjetom za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici, Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Navela je da će  kroz aktivnosti Savjeta  multisektorsko ekspertsko tijelo facilitirati izradu Akcionog plana u cilju kreiranja platforme za podršku koordinisanog i efikasnog odgovora Institucija Republike Srpske na nasilje u porodici, uključujući prevenciju, pomoć, podršku i zaštitu žrtava nasilja.