• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

KONFERENCIJA “PRIORITETI I AKCIJE ZA UNAPREĐENJE UČEŠĆA ŽENA U POLITIČKOM ODLUČIVANJU U BIH”

U periodu od 21. do 23. marta 2014. godine na Jahorini, Fondacija Udružene žene Banja Luka organizuje trodnevnu konferenciju pod nazivom„Prioriteti i akcije za unapređenje učešća žena u političkom odlučivanju u Bosni i Hercegovini.“

Cilj Konferencije je da predstavi i obezbjedi prostor za diskusiju o preporukama CEDAW Komiteta na četvrti i peti kombinovani izvještaj o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) u Bosni i Hercegovini iz jula 2013. godine, sa fokusom na unapređenje učešća žena u javnom i političkom žvotu. Učesnice i učesnici Konferencije, predstavnice i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, vladinih institucija u BiH i aktivistkinje nevladinih organizacija će razgovarati o mogućim strategijama i konkretnim aktivnostima usmjerenim na unapređenje prilika za žene da se kandiduju na izborima, imaju jednak pristup medijima i promociji tokom predizbornih kampanja, imaju pristup obukama izgradnje kapaciteta za unapređenje učešća u političkom odlučivanju, unapređenja učešća u političkom odlučivanju posebno marginalizovanih grupa žena, kao što su Romkinje i žene u ruralnim zajednicama, i jačanje pozicija žena u unutrašnjim strukturama političkih stranaka.

Fondacija Udružene žene Banja Luka ovu Konferenciju organizuje uz podršku Roza Luksemburg Stiftung za Jugoistočnu Evropu.

Share Button