• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Monitoringom pravosuđa do spolone i rodne jednakosti u Bosni i Hercegovini

Analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH je rezultat praćenja postupaka pred 10 opštinskih i kantonalnih sudova u Federaciji BiH i 8 osnovnih i okružnih sudova u Republici Srpskoj, u periodu od 1. marta 2013. godine do 24. februara 2014. godine. Monitoring su provele Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i „Centar za pravnu pomoć ženama“ Zenica, u saradnji sa partnerskim organizacijama „Budućnost“ Modriča, „Most“ Višegrad i Fondacijom „Lara“ Bijeljina. U publikaciji su predstavljeni nalazi praćenja, kao i preporuke usmjerene na unapređenje zaštite žena koje su preživjele ove oblike nasilja i koje se pred sudovima pojavljuju kao svjedokinje.

Predstavljeno stanje u Bosni Hercegovini u pogledu seksualnog i rodno zasnovanog nasilja jasno sugeriše na neophodnost saradnje i zajedničkog djelovanja svih relevantnih državnih institucija i nevladinog sektora. Blagovremena i adekvatna zaštita žena oštećenih najrazličitijim oblicima rodno zasnovanog nasilja je imperativ međunarodnih standarda inkorporiranih u nacionalno zakonodavstvo. Jedini održivi i društveno prihvatljiv odgovor države i društva u cjelini nalaže sveobuhvatnu saradnju zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, ali i nevladinih organizacija koje trebaju biti prepoznate i prihvaćene kao ključni partner u procesu sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja.

Provođenje monitoringa i pripremu analize je podržala Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske.

Uskoro publikacija i na engleskom jeziku.

analiza praenja krivinih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u rs i fbih

Share Button

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>