• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

PREDSTAVLJENA INICIJATIVA ,,GRAĐANKE ZA USTAVNE PROMJENE”

Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene” u utorak, 08. oktobra, je u Sarajevu predstavila dokument pod nazivom ,,Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive”.

Dokument su predstavile članice Inicijative, Gordana Vidović ispred nevladine organizacije Budućnost Modriča, Lajla Zaimović-Kurtović, ispred TPO Fondacije i Besima Borić, ispred TPO Fondacije, a Inicijativa okuplja organizacije civilnog društva, aktiviste i aktivistkinje koje svakodnevno rade na razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava.

U predstavljanju policy dokumenta „Ustav i rod: Analiza mogućnosti rodno osjetljive reforme Ustava BiH”, koji je prethodio kreiranju Platforme i amandmana na Ustav BiH, Lajla Zaimović-Kurtović je istakla da sam termin rodno-odgovorni ustav podrazumijeva usvajanje i ugrađivanje u Ustav demokratskih principa koji uključuju vladavinu prava, rodnu jednakost i ljudsko dostojanstvo svih građana i građanki, a rodna jednakost podrazumijeva državu u kojoj muškarci i žene imaju jednake mogućnosti i jednaku društvenu vrijednost, jednaka prava i jednake odgovornosti, kao i jednak pristup resursima i mogućnostima koje im omogućavaju uživanje jednakosti.

,,Prema dosadašnjim istraživanjima i analizama, postoje dva osnovna načina za rodno senzitiviziranje ustava – prvi je uvođenje ženske povelje, odnosno poglavlja u okviru ustava koje definira isključivo ženska prava, a drugi je da se sve tačke koje se odnose na i štite ženska prava integriraju u razne dijelove ustava”, izjavila je Lajla.

Nakon predstavljanja policy dokumenta, članica Inicijative, Gordana Vidović predstavila je 5 prioriteta  za koje se zalaže Inicijativa, a koje uključuju: upotrebu-rodno odgovornog jezika u Ustavu BiH, uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti, proširenje postojećeg Kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu, veću sudsku i pravnu zaštitu ljudskih prava i sloboda te uvođenje principa direktne demokratije.

Besima Borić predstavila je rodno-odgovorne Amandmane na Ustav koji prate 5 prioriteta, od kojih se najveći broj Amandmana odnosi na čl. II Ustava BiH koji govori o ljudskim pravima i slobodama. Ona je istakla da se predloženi Amandmani mogu razvrstati u tri grupe i to: Amandmane u kojima se predlažu samo jezičke intervencije i ravnopravna upotreba oblika riječi i u ženskom i u muškom rodu, Amandmane kojima se proširuje katalog prava političkim, ekonomskim, socijalnim, kulturnim i drugim pravima, te Amandmani koji samo prividno izlaze iz okvira rodne ravnopravnosti, nude rješenje za implementaciju odluke Sejdić-Finci i mogućnost učešća grrađana i građanki BiH u direktnom izjašnjavanju.

,,Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive” plod je višemjesečnog usaglašavanja rodno-odgovornih prioriteta i amandmana na Ustav BiH, u kojeg su bile uključene organizacije civilnog društva, ali i eksperti i ekspertkinje iz oblasti ustavnog prava iz čitave BiH i šire.  U okviru Inicijative, u narednom periodu bit će realizovana zajednička kampanja kako bi se javnosti predstavili prioriteti i konkretni prijedlozi za reformu Ustava BiH.

12.10.s2 12.10.s1

Share Button