• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
5 konferencija azc In Novosti

Saradnja vladinih institucija i organizacija sa ženskim NVO u cilju implementacije Istanbulske konvencije

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova, Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine i Agencijom za ravnopravnost polova Ministarstva za ljudska prava i izbeglice, uz finansijsku podršku Evropske Unije i Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske, organizovala je međunarodnu konferenciju „Saradnja vladinih institucija i organizacija sa ženskim nevladinim organizacijama u cilju implementacije Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“.

U fokusu diskusije je bila trenutna situacija vezano za funkcionisanje sigurnih kuća u BiH gdje

je ključni problem Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, koji predviđa da sve sigurne kuće moraju imati status ustanove socijalne zaštite, što je u suprotnosti sa članom 3. istog zakona, kao i standardima Konvencije.

 

Jedan od najznačajnijih zaključaka Konferencije jeste da jak ženski nevladin sektor čuva ženska ljudska prava i da se ne smije odustati od već stečenih prava koje su rezultat dugogodišnjeg zalaganja organizacija civilnog društva kao i da je borba za ravnopravan položaj žena i muškaraca nedovršen proces u koji je neophodno uključiti ne samo predstavnike već i predstavnice biračkog tijela koje treba da nastupaju u prvom redu kao građanke a onda i predstavnice biračkog tijela.

 

Share Button