• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
40 In Novosti

Strateški plan fondacije Udružene žene Banja Luka 2015 – 2017

Fondacija Udružene žene Banja Luka (UŽBL) osnovana je u avgustu 1996.g. u Banja Luci, Bosna i Hercegovina, sa osnovnim ciljem rada na zaštiti i promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u privatnoj i javnoj sferi života. Želeći da unaprijedimo kapacitete za održivost i efikasnije delovanje, UŽBL je provela organizacijsku i programsku evaluaciju uz pomoć nezavisnog konsultanta i konsultantice iz regiona, krajem 2010. godine.

Utvrđeno je da je najveće dostignuće UŽBL održiva promena uslova i statusa žena žrtava nasilja i doprinos povećanju kapaciteta političarki i novinarki za rodno senzitivno angažovanje. Međutim, preambiciozno definisani ciljevi, nedostatak procesnih indikatora na osnovu kojih bi se pratio uspeh i dostignuća organizacije i manjak resursa, doveli su članice tima UŽBL na ivicu sagorijevanja. Stoga je jedna od preporuka evaluacije da se organizuje strateško planiranje, kroz koje će se redefinisati postojeći ciljevi i definisati kratkoročni ciljevi, ali i indikatori na osnovu kojih će UŽBL moći da procenjuju uspeh i stepen ostvarenosti svojih ciljeva. Sledeći ovu preporuku UŽBL su angažovale nezavisnu konsultanticu za vođenje procesa strateškog planiranja, u periodu jun-jul 2014. godine, kada su stvoreni finansijski i programski uslovi za realizaciju ovog procesa.

Proces strateškog planiranja sastojao se od analize dosadašnjeg rada UŽBL; analize političke i socio-ekonomske situacije i statusa žena u Bosni i Hercegovini sa fokusom na nasilje prema ženama i učešće žena u javnom i političkom životu; jedne četvorodnevne i dve dvodnevne radionice sa članicama UŽBL; anketiranja korisnica, predstavnica/ka partnerskih institucija i organizacija. Radionice su održane 2014. godine u periodu od 16-20. juna u Neumu, 16-18.jula u Jajcu i 29-30.jula u Banja Luci.

Kroz strateško planiranje razmatrana je zajednička vizija, redefinisana misija i definisane vrednosti, osmišljeni su ciljevi i očekivani rezultati u naredne tri godine, aktivnosti kroz koje će se oni realizovati i indikatori i izvori verifikacije po kojima će se pratiti njihova realizacija.

Zacrtan je i pravac razvoja kapaciteta Fondacije, kako bi planirano moglo da se efikasno realizuje i odgovori na potrebe žena u Banja Luci i Bosni i Hercegovini na najbolji mogući način.

Proces strateškog planiranja je realizovan uz finansijsku podršku fondacije Kvinna till Kvinna. Zahvaljujemo se na pružanoj prilici da osnažimo naše kapacitete i unapredimo delovanje kroz strateški pristup.

udruzene zene bl strateski plan 2015 2017

united women bl strategic plan 2015 2017

Share Button