• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
 • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
 • office @ unitedwomenbl.org

Aleksandra Petrić

Izvršna direktorica
 • Experience:

  20 godina

 • Email:

  aleksandra.petric@gmail.com

 • Phone:

  +387 51 463 143

Profil: 

Iskustvo u radu na programima civilnog društva i institucionalnog razvoja u vezi sa rodnom ravnopravnošću i zaštitom ljudskih prava, sa iskustvom u radu u zemljama bivše Jugoslavije, naročito Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji.

Osamnaestogodišnje aktivističko i konsultantsko iskustvo i dokazana kompetencija u radu na programima društvenog razvoja, i radu sa lokalnim nevladinim organizacijama, međunarodnim razvojnim agencijama, UN agencijama, međunarodnim nevladinim organizacijama, javnim institucijama i političkim partijama.

Vještine u dizajniranju, koordinaciji, procjeni, monitoringu i evaluaciji projekata društvenog razvoja. Dokazano iskustvo u kreiranju i sprovođenju akcijski orijentisanih društvenih istraživanja u vezi sa pitanjima rodne ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava.

 

Iskustvo u tematskim područjima:

Razvoj i učešće mladih, društvena mobilizacija, upravljanje, vladavina prava/reforma sektora pravosuđa, reforma i razvoj zdravstvenog sektora, analiza društvenih politika, razvoj kapaciteta, zastupanje, upravljanje znanjem, efikasnost pomoći, rodna analiza i izvještavanje, integrisanje rodne ravnopravnosti u programe i organizacije, monitoring i evaluacija, rodno zasnovano nasilje i diskriminacija.

 

Formalno obrazovanje:

- Josef Korbel škola za međunarodne studije, Univerzitet u Denveru, Kolorado, SAD

M.A. Međunarodna ljudska prava septembar 2001. – novembar 2002., prosječna ocjena: 3,77 (4.00)

Fokus studija: Diskriminacija, manjine, ljudska prava/genocid, globalizacija i ljudska prava

- Univerzitet u Banja Luci, Pravni fakultet, Bosna i Hercegovina, Dilopmirana pravnica 1989 – 1994

 

Profesionalni razvoj:

- Certifikat, Trening – Rodna analiza za efektivne rezultate i jačanje kapaciteta za praktičare/ke u oblasti rodne ravnopravnosti, Kanadska agencija za međunarodni razvoj, Odjel za podršku Egipat, Ismailia, Egipat 2008 (novembar)

- Certifikat, Trening o monitoringu i evaluaciji – pristup za praktičare/ke, Maureen Woodhouse, Direktorica razvoja politika i projekata, Saint Mary’s Univerzitet, Halifax, Nova Scotia, Kanada, za Kanadsku agenciju za međunarodni razvoj, Ured u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 2006 (decembar)

- Certifikat – Međunarodni trening iz javnog zastupanja (IPA), Škola za međunarodni trening, (SIT), Brattleboro, Vermont, World Learning, Vašington, i Centar za građansko zastupanje, Njujork, SAD 1997 (juni)

 

Stipendije:

- Puna akademska stipendija za 2001/2002, dodjeljena putem Ron Brown Fellowship Programa, SAD Državni ured ECA, administrirana kroz Institut za međunarodno obrazovanje (IIE), Njujork

- Stipendija Fondacije za društvene nauke za školske godine 2001/2002,  i 2002/2003 dodjeljena za dobar akademski prosjek putem Univerziteta u Denveru, Kolorado, SAD

 

Radno iskustvo:

- Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Izvršna direktorka, avgust 2014. – trenutno

Upravljanje Fondacijom, pisanje projekata, namicanje sredstava, akcjski orjentisana istraživanja, izgradnja kapaciteta, izvještavanje i konsultativna podrška

Programska direktorka, juni 2009. do avgust 2014.  

Pisanje projekata, namicanje sredstava, upravljanje programima, razvoj aktivnosti javnog zalaganja, namicanje        sredstava, izgradnja kapaciteta

Savjetnica za ljudska prava, januar 2003. do juni 2009.

Pisanje projektnih prijedloga, izvještaja i analiza u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, treninzi, društvena istraživanja i savjetodavna podrška

- Konflikt Centar, Denver, Kolorado, SAD – Stažistkinja na programima, juni do avgust 2002.

Istraživanja i administrativna podrška, pomoć pri razvoju, monitoringu, organizovanju i procjeni časova u okviru programa „Mladi u riziku“, rad sa mladima iz imigrantskih zajednica

- Helsinški parlament građana Banja Luka, Bosna i Hercegovina – Projekt koordinatorica i asistentica za pravna pitanja, februar 1997. do avgust 2001.

Razvoj projektnih prijedloga i namicanje sredstava za projekat „hCa Omladinska mreža Bosne i Hercegovine“, supervizija, podrška i sistematizacija projekata omladinskih organizacija članica mreže, koordinacija predizbornih omladinskih kampanja, anti-korupcijske kampanje i mladi za toleranciju kampanje, predstavljanje omladinske mreže na brojnim sastancima sa lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama i vladinim institucijama u BiH i inostranstvu, promovisanje aktivnosti omladinske mreže putem medija, podrška u razvoju programa usmjerenih na zaštitu i promovisanje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti i jačanje saradnje između ženskih nevladinih organizacija i žena u političkim strankama u BiH, monitoring zakona i pripremanje pravnih analiza.

- Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, BiH, Vanjska saradnica, maj 1996. do januar 1997.

Monitoring i priprema sedmičnih izvještaja o stanju ljudskih prava, učestvovanje na nekoliko regionalnih konferencija o ljudskim pravima.

 

Relevantno profesionalno iskustvo:

Evaluatorka – Ambasada Kraljevine Norveške Sarajevo, Pregled i procjena prijedloga projekata u okviru Fonda Ambasade, mart – april 2015

Monitoring i analiza krivičnih postupaka i sudske prakse u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini, realizovan od Fondacije “Udružene žene” Banja Luka  i Centra za pravnu pomoć ženama Zenica, podržan od strane Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske, februar 2013. – mart 2014.

Kvalitativna analiza prikupljennog monitoring materijala, priprema analitičkog izvještaja sa nalazima, zaključcima i preporukama.

Monitoring i analiza krivičnih postupaka i sudske prakse u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj, realzovan od Fondacije “Udružene žene” Banja Luka i NVO “Lara” Bijeljina, i podržan kroz zajednički UNDP/UNFPA Program o sprečavanju i suzbijanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u BiH, septembar – oktobar 2011. Kvalitativna analiza prikupljennog monitoring materijala, priprema analitičkog izvještaja sa nalazima, zaključcima i preporukama.

Mapiranje, analiza politika i procedura Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i provjena potreba za obukom radnika/ca u obrazovanju (predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko obrazovanje) u oblasti ravnopravnosti polova i sprečavanja i suzbijanja nasilja po osnovu pola, Gender centar Vlade Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske (finansirano od UNDP/UNFPA), juni – juli 2011.  Izrada metodologije, terensko prikupljanje podataka, analiza i priprema izvještaja sa preporukama za edukaciju i uvođenje politika ravnopravnosti polova, sa ciljem unapređenja primjene Strategije za borbu protiv nasilja u porodici do 2013.

Mapiranje, analiza politika i procedura Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i procjena potreba za obrazovanjem radnika/ca u oblasti zdravstva i socijalne zaštite o sprečavanju i suzbijanju nasilja po osnovu pola, Gender centar Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (finansirano od UNDP/UNFPA), maj –juni 2011. Izrada metodologije, terensko prikupljanje podataka, analiza i priprema izvještaja sa preporukama za edukaciju i uvođenje politika ravnopravnosti polova, sa ciljem unapređenja primjene Strategije za borbu protiv nasilja u porodici do 2013.

Mapiranje, analiza politika i procedura Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i procjena potreba za obukom policijskih struktura u oblasti ravnopravnosti polova i sprečavanja i suzbijanja nasilja po osnovu pola, UNDP/UNFPA BiH, oktobar – novembar 2010 Izrada metodologije, terensko prikupljanje podataka, analiza i priprema izvještaja sa preporukama

Procjena potreba za edukacijom sudija i tužilaca o rodno zasnovanom nasilju u Republici Srpskoj, UNDP/UNFPA BiH juni – avgust 2010 Izrada metodologije procjene, terensko prikupljanje podataka, analiza i priprema izvještaja sa preporukama za edukaciju

Lokalna monitorkinja i savjetnica za ravnopravnost polova (dugoročna konsultantska pozicija), Kanadska agencija za međunarodni razvoj, Ured u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, februar 2005. do mart 2010.

Sprovođenje rodne analize u vezi sa CIDA programima na Balkanu sa ciljem pružanja CIDI, lokalnim partnerima i relevantnim zainteresovanim stranama redovnih informacija i kvartalnih izvještaja o stanju i izazovima u oblasti ravnopravnosti polova, postignuća i rezultata u vezi sa CIDA Balkan programima, i očekivanih rezultata u CIDA Balkan prioritetnim područjima djelovanja: vladavina prava, zdravlje, obrazovanje i energetski sektor, kao i informacija o aktivnostima drugih donatora u vezi sa pitanjima ravnopravnosti polova u ciljanim sektorima i zemljama. Monitoring i savjetodavna podrška u oblasti ravnopravnosti polova na slijedećima CIDA sponzorisanim programima: UNDP Sub-regionalni program o ravnopravnosti polova (2005-2007), i UNIFEM Sub-regionalni program o unaprijeđenju ženskih ljudskih prava (2007-2009), Sub- regionalni program o reformi pravosudnog sektora (2007-2009), Sub-regionalni projekat o jačanju građanskih udruženja za javno zdravlje na Zapadnom Balkanu (2007-2009), Sub-regionalni program o zdravlju mladih (2007-2009), Sub-regionalni program reforme politike primarne zdravstvene zaštite (2007-2009);

Evaluacija, monitoring i savjetovanje u oblasti ravnopravnosti polova na Programu lokalnih inicijativa (LIP) u BiH, usmjerenom na jačanje zalaganja i uticaja inicijativa civilnog društva i njegove saradnje sa javnim institucijama u oblasti pravosuđa, zdravstvene zaštite i promocije i obrazovanja;

Harmonizovanje zakonodavstva Republike Srpske sa Evropskom Socijalnom Poveljom – Helsinški parlament građana Banja Luka i Biro za ljudska prava Tuzla, juni do avgust 2009. Kvalitativna pravna analiza zakonodavstva Republike Srpske u odnosu na odredbe Evropske Socijalne Povelje i priprema preporuka.

Koordinatorka istraživanja, Primjena člana 15. Zakona o ravnopravnosti polova BiH – Unaprijeđenje položaja žena u političkim strankama i javnom životu BiH, za NVO „Udružene žene“ Banja Luka, finansirano od Evropske komisije april 2004. do januar 2005.

Priprema strategije, metodologije i alata za istraživanje, koordinacija terenskog istraživačkog rada, pregled i kvalitativna analiza istraživačkih podataka, priprema završnog izvještaja istraživanja sa preporukama.

Koordinatorka istraživanja, Primjena Pekinške deklaracije i Platforme za akciju u Republici Srpskoj, za NVO „Udružene žene“ Banja Luka, finansirano od EED Njemačka, juni 2003. do juli 2004.

Priprema strategije, metodologije i alata za istraživanje, koordinacija terenskog istraživačkog rada, pregled i kvalitativna analiza istraživačkih podataka, priprema završnog izvještaja istraživanja sa preporukama.

Koordinatorka istraživačkog tima za Republiku Srpsku, Regionalno akcijsko istraživanje “Stvaranje uslova za informisanu javnu debatu o priključivanju programu Partnerstvo za mir i NATO – Hrvatska, Srbija, i Bosna i Hercegovina, za Centar za mirovne studije Zagreb, Hrvatska, Evropski biro za prigovor savjesti (EBCO) Beograd, Srbija i Helsinški parlament građana Banja Luka, Bosna i Hercegovina, finansirano od Freedom House Mađarska, maj 2003. do mart 2004. Priprema strategije, metodologije i alata za istraživanje, koordinacija terenskog istraživačkog rada, pregled i kvalitativna analiza istraživačkih podataka, priprema završnog izvještaja istraživanja sa preporukama.

Voditeljka treninga, Liderstvo i izgradnja tima za mlade žene za ANTIKO Žensku mrežu Makedonije, za STAR Mrežu, Ured u Makedoniji, finansirano od World Learning, mart do april 2001. Priprema koncepcije za trening, metodologije i materijala, vođenje treninga i priprema evaluacijskog izvještaja sa treninga.

Voditeljka treninga, Javno zastupanje politika za parlamentarke, Struga, Makedonija, za STAR Mrežu, Ured u Makedoniji, finansirano od World Learning/USAID, oktobar 2000. Priprema koncepcije za trening, metodologije i materijala, vođenje treninga i pr iprema evaluacijskog izvještaja sa treninga.

Ko-trenerica, Javno zastupanje politika za aktivistkinje nevladinih organizacija, Beograd, Srbija, za STAR mrežu, Ured u Srbiji, finansirano od World Learning/USAID Priprema koncepcije za trening, metodologije i materijala, vođenje treninga i priprema evaluacijskog izvještaja sa treninga.

 

Publikacije:

Učešće u pisanju “Riječnik osnovnih feminističkih pojmova i izraza”, objavila Dr. Zorica Mršević u Beogradu, septembar 1999.

 "Knjiga moje prijateljice" – Vodič za žene i djecu žrtve nasilja (autorica), objavljeno od NVO Udružene žene Banja Luka, drugo izdanje decembar 2004. i treće izdanje decembar 2005.

Brošura "Imaš pravo da kažeš NE!" – Prevencija trgovine djecom u BiH, (Koautorica sa Marom Radovanović), objavljeno od NVO Udružene žene Banja Luka, i Udruženja žena Lara Bijeljina, juni 2005.

"Mediji i ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini," (Urednica) objavljeno od NVO Udružene žene Banja Luka, decembar 2006.

"Priručnik za javno zalaganje – Otvoreni univerzitet," (Koautorica sa Dr. Nenadom Suzićem), objavljeno od Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, decembar 2006.

"Dijalog među nama – kako do uspješne saradnje građana sa institucijama lokalne samouprave", (Koautorica sa Brankom Rajner, Lidijom Živanović, Sanelom Pašić Delahmetović, Benjaminom Delahmetovićem, i Aleksandrom Živanovićem), objavljeno od Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, februar 2007.

Evropska socijalna povelja u našem zakonodavstvu – analiza usklađenosti BiH zakonodavstva sa Evropskom socijalnom poveljom? (Koautorica sa Igorom Rajnerom) objavljeno od Biroa za ljudska prava Tuzla i Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, septembar 2009.

Objavila nekoliko članaka o studentskom organizovanju, pitanjima mladih i rodne ravnopravnosti, i razvoju civilnog društva u Bosni i Hercegovini u omladinskim i studentskim magazinima TNT i BUKA

Kolumnistkinja&blogerka za portale “Frontal” (www.frontal.ba)-2012. “Manjine” (www.manjine.ba), “Radio Sarajevo” (www.radiosarajevo.ba), na teme vezane za feminizam, ljudska prava i diskriminaciju. Mart 2012. - trenutno

 

Profesionalna članstva:

Članica Upravnog odbora i Potpredsjednica Udruženja za javno zdravlje Republike Srpske, BiH maj 2007. ' trenutno  

Članica Upravnog odbora Udruženja građana Istina i pomirenje u Bosni i Hercegovini. Udruženje je formirano u procesu uspostavljanja Komisije za istinu i pomirenje za Bosnu i Hercegovinu. 2000 – trenutno  

 Članica delegacije post Jugoslovenskih zemalja u međunarodnoj inicijativi žena “Žene upravljaju mirom”, Program za žene i javne politike Kenedi škole javne uprave, Harvard Univerzitet, 1999 – trenutno

Članica „Common Futures Forum“ iz Bosne i Hercegovine. Forum predstavlja inicijativu da se okupi međunarodna grupa društvenih aktivistkinja i aktivista i inovatora, edukatora i NVO organizatora i kreatora/ca politika, kako bi skupa radili na pitanjima jednakosti i socijalne pravde za 21 vijek. Program je uspostavljen u saradnji sa Međunarodnom razvojnom konferencijom (IDC) i partnerima Globalnog samita generacija (GMG). 1999 – 2001

Članica Savjetodavnog odbora za “Mirovne tragove” lidersku avanturu i višegodišnji program za BiH omladinske lidere/ce, organizovan od Instituta za višenamjensku diplomatiju iz Vašingtona i NVO Nešto više BiH, podršano od Whalen porodične fondacije. 1999 – 2001

- Predsjednica Odbora za odnose sa javnošću, Liga žena glasačica u RS, BiH 1998 – 1999

- Članica Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, BiH 1996 – trenutno.

 

Jezici:

Engleski jezik - tečno; Srpsko/Hrvatski-maternji;

 

Postignuća:

- Nominovana za Ženu godine (humanost) za 1999.  u natjecanju BiH ženskog magazina “Žena BiH 21”

Želite se pridružiti našem timu?

Nevladina, neprofitna organizacija “Udružene žene” Banja Luka je osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banja Luci, BiH, sa osnovnim ciljem djelovanja u pravcu unapređenja društvenog položaja žene, i njenog prava na život bez nasilja u porodici i javnom životu.

Join Our Team