• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
 • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
 • office @ unitedwomenbl.org

Amela Bašić Tomić

Sigurna kuća
 • Experience:

  8 godina

 • Email:

  amelabtomic@gmail.com

 • Phone:

  +387 51 463 143

Formalno obrazovanje:

Agencija za javnu upravu RS, stručni ispit za rad u organima javne uprave 2011.

Filozofski fakultet u Banjaluci, odsjek za psihologiju, diplomirana psihologinja, 2005.

Medicinska škola u Banjaluci, 1998.

Radno iskustvo

2005 – 2007    Naziv i sjedište preduzeća: Udruženje „Udružene žene“ Banja Luka,

Vrsta djelatnosti: Kancelarija za besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć

Pozicija: Diplomirana psihologinja

Opis radnog mjesta: psihosocijalna podrška i rad sa ženama i djecom žrtvama porodičnog nasilja, rad na SOS telefonu, pisanje projekata iz oblasti nasilja nad ženama

Od 2007Naziv i sjedište preduzeća: Udruženje „Udružene žene“ Banja Luka,

Vrsta djelatnosti: Sigurna kuća – sklonište za žene i djecu žrtve         

porodičnog  nasilja

Pozicija: Diplomirana psihologinja i koordinatorica Sigurne kuće

Opis radnog mjesta: koordinacija radom Sigurne kuće, rad sa ženama i djecom koje borave u Sigurnoj kući, promocija Sigurne kuće, saradnja sa institucionalnim i vaninistitucionalnim partnerima, saradnja sa medijima

Dodatno profesionalno iskustvo

2005 - instruktaža rada sa žrtvama nasilja u porodici, Ženski autonomni centar Beograd

2005,2006-koordinatorica projekta „Trgovina ljudima u BiH“ podržanom od strane CRS

2006 - trening „Odnosi sa javnošću“, Sarajevo

2006- koordinatiorica projekta „Podizanje javne svijesti o nasilju u porodici“ podržanom od strane „Zdravo da ste“

2005, 2006 - monitoring medija u BiH u Globalnom projektu monitoringa medija

2006, 2007 - članica Radne grupe za borbu protiv trgovine ljudima na teritoriji grada Banja Luka, OSCE

2006 -članica Radne grupe za izradu Pravilnika o obezbjeđenju zaštite žrtve, podzakonski akti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS

2007 – provela istraživanje „Rodne uloge i stereotipi“, Udružene žene Banja Luka

2007- voditeljica ciklusa radionica „Rodne uloge i stereotipi“ u lokalnim zajednicama Prijedor, Bihać i Novi Grad

2007 - Mogućnosti i izazovi za uvođenje rodno osjetljivog budžetiranja u oblasti nasilja u porodici na lokalnom i entitetskom nivou u Bosni i Hercegovini, Udružene žene Banja Luka

2008 – „Socijalna karta Grada Banja Luka“, učestvovala u istraživanju i izradi publikacije, Centar za socijalni rad Banja Luka

2008 - Članica Radne grupe za izradu dokumenta „Strategija za razvoj porodice 2009 -2014, Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS

2007, 2008 - Članica Tima za pomoć i podršku žrtvama porodičnog nasilja, Centar za socijalni rad Banja Luka

2011-2014 Koordinatorica projekta „Prevencija nasilja nad ženama u BiH“ podržanom od strane AMICA-e Njemačka

2011 - Trenerica stručnog osoblja u Sigurnoj kući Bijeljina, NVO Lara, Bijeljina podržanoj od strane Gender centra RS

2012-Članica Radne grupe za izradu Protokola o postupanju sa djecom i maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja i drugih vidova rodno zasnovanog nasilja

2012 „Prepoznaj i reaguj“ brošura za prosvjetne radnike i djecu u cilju upoznavanja sa problematikom rodno zasnovanog nasilja

2012- Koordinatorica projekta „Modeli podrške za žrtve/svjedokinje u krivičnim djelima ratnog zločina i ratne torture“

2012-Članica radne grupe za izradu Protokola o modelima podrške za žrtve/svjedokinje u krivičnim dijelima ratnog zločina, seksualog nasilja i drugih djela rodno zasnovaog nasilja

2013,2014- Članica radne grupe za izradu indikatora Lanzerote konvencije u BiH, konvencije borbi protiv seksualnog nasilja nad djecom

2014 - Predavačica na projektu EU „Nasilje u porodici“ od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS

2015- Trenerica za vođenje i formiranje grupe samopomoći i podršku

specifičnim grupama (žrtve rata i ratne torture) po modelu „Moć promene”

akreditovanim od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Republike Srbije

Dodatna znanja i vještine

Engleski jezik

Poznavanje rada na računaru – Word, Excel, Internet, SPSS

Vozačka dozvola B kategorije

Želite se pridružiti našem timu?

Nevladina, neprofitna organizacija “Udružene žene” Banja Luka je osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banja Luci, BiH, sa osnovnim ciljem djelovanja u pravcu unapređenja društvenog položaja žene, i njenog prava na život bez nasilja u porodici i javnom životu.

Join Our Team