• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Utvrđivanje prioriteta Programske platforme 2016-2018 za FBiH

22. januara 2016. godine u Sarajevu, Fondacija Udružene žene Banja Luka je u saradnji sa NVO Medica Zenica i Sarajevskim otvorenim centrom organizovala radni sastanak na kojem su učestvovale/i predstavnice/i organizacija civilnog društva, članice Komisije za ravnopravnost polova Predstavničkog doma Federacije BiH i članice Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Cilj sastanka je bio predstavljanje iskustava i rezultata primjene Programske platforme za saradnju žena u parlamentima i aktivistkinja organizacija civilnog društva u BiH za period 2010 – 2014, kao i utvrđivanje prioriteta za saradnju u okviru izvršne i zakonodavne vlasti i organizacija civilnog društva na području Federacije BiH u okviru Programske platforme za period 2016 – 2018.

Učesnice/ci radnog sastanka su utvrdile/i prioritete saradnje za naredne dvije godine, kako slijedi:

 

Unapređenje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH je usvojen 2. decembra 2015. godine u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i upućen u javnu raspravu. Predložene izmjene zakona predviđaju da sigurne kuće moraju imati status ustanove, ali i da se finansiranje sigurnih kuća provodi iz budžeta Federacije BiH u iznosu od 70% a iz budžeta kantona u iznosu od 30%. Ova finansijska sredstva predviđena su samo za smještaj preživjele u sigurnu kuću. Predstavnice organizacija civilnog društva su istakle da su ove izmjene i dopune neprihvatljive, te da će, ukoliko se usvoji ovakav Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH rad sigurnih kuća biti veoma otežan i onemogućen.

Učesnice/i radnog sastanka su zaključile/i da prihvatljivo rješenje mora sadržavati odredbu sa se sigurne kuće osnovaju po Zakonu o ustanovama i Zakonu o udruženjima i fondacijama, čime se omogućava nesmetan rad sigurnih kuća. Učesnice/i sastanka su istakle/i zabrinutost zbog otežanog finansiranja sigurnih kuća, te ocijenile/i neprihvatljivim odredbe Prijedloga Zakona kojima se osigurava finansiranje samo smještaja preživjele u sigurnu kuću, te da je nužno da sredstva javnih budžeta pokrivaju i fiksne i varijabilne troškove sigurnih kuća u Federaciji BiH.

Unapređenje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodica sa djecom. Nacrtom je predviđeno da žrtve silovanja u ratu imaju status civilne žrtve rata, te da će ovaj status utvrđivati petočlana komisija koja će biti formirana. Učesnice/i sastanka smatraju neprihvatljivim osnivanje ove komisije, čime bi žene koje godinama šute o silovanju koje su pretrpile bile izložene ponovnoj traumi. Nakon što smognu snage da govore o nasilju koje su preživjele, moraju se pojaviti pred pet članova komisije s kojima ranije nisu imale kontakta. Učesnice/i su postavile pitanje o stručnosti članova i članica ove komisije, njihovoj osjetljivosti za osobe koje su preživjele silovanje u ratu, kriterijima dodjeljivanja statusa, te svrhe formiranja komisije, s obzirom da postoji Institut za medicinsko vještačenje, koji je specijalizovana ustanova koja je do sada utvrđivala status civilne žrtve rata.

Zaštita materinstva i ujednačavanje porodiljskih naknada u kantonima Federacije BiH. Vidljiva je diskriminacija žena u Federaciji BiH zbog neujednačenih porodiljskih naknada i porodiljskih osdustva u Federaciji BiH. Procenat visine porodiljske naknade utvrđuje se propisima kantona što vodi situaciji da je isplata naknada za porodilje neujednačena. U nekim dijelovima Federacije BiH porodilje su u potpunosti uskraćene za ovo pravo. Diskriminacijom po ovom osnovu su naročito pogođene nezaposlene porodilje koje ovo pravo ostvaruju u ograničenom obimu, u zavisnosti od ekonomske moći kantona.

Učesnice/i sastanka su zaključile/i da je nužno provesti hitne aktivnosti usmjerene ka ujednačavanju porodiljskih naknada za sve porodilje u Federaciji BiH, te da se po uzoru na Republiku Srpsku treba formirati fond dječije zaštite, iz kojeg bi se isplaćivale naknade porodiljama. Posebna pažnja treba biti usmjerena na omogućavanje ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu za nezaposlene porodilje.

Radni sastanak je organizovan uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Share Button