Završeni projekti

1997 – 2014

Žena i pravo danas, u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka

1997-

Doprinos Kampanji 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

1997-      

Učešće u izradi Alternativnog CEDAW Izvještaja za BiH

2005-                                       

Zaštiti se – Akcija protiv trgovine djecom i omladinom u BiH

2005 – 2010

Ravnopravnost polova u BiH: Informisano javno mnjenje i rodno senzibilisani mediji

2007-   

Inicijativa za rodno odgovorno budžetiranje u oblasti nasilja u porodici na lokalnom i entitetskom nivou u BiH

2007-2012

Učešće u Mobilnom timu za pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici Banja Luka

2009 -2011  

Osnaživanje žena za socijalnu pravdu u BiH

2012-   

Od zakona do života slobodnog od nasilja za žene u BiH

2012-2014    

Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja, kao partnerska organizacija Autonomnom ženskom centru iz Beograda

2011, 2013-2014    

Monitoring krivičnih postupaka u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja in BiH, u partnerstvu sa Fondacijom Lara Bijeljina i Centrom za pravnu pomoć ženama Zenica

2013-      

Preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školi

Video kampanje