Završeni projekti

1997 – 2014 

Žena i pravo danas, u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka

1997-

Učešće u izradi Alternativnog CEDAW Izvještaja za BiH

2003-

Izrada Platforme za akciju ženskih nevladinih organizacija na primjeni Zakona o ravnopravnosti polova BiH

2003 – 2008

Ravnopravnost polova u BiH = informisano javno mnjenje i rodno odgovorni mediji

2004

Od zakona do stvarne rodne ravnopravnosti – osnaživanje saradnje sa ženama u političkim strankama u 11 opština Republike Srpske

2005-2006

Od zakona do stvarne rodne ravnopravnosti – obuka o rodnoj ravnopravnosti i Zakonu o ravnopravnosti polova BiH za predstavnice i predstavnike lokalnih odbora parlamentarnih političkih stranaka u Republici Srpskoj

2010 – 2014  

Unapređenje učešća žena u upravljanju i kreiranju rodno osjetljivih javnih politika u BiH – kreiranje i provođenje Platforme za saradnju žena u parlamentima i aktivistkinja civilnog društva u BiH za period 2010 – 2014 i 2015 – 2018

Video kampanje